ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

2 خرداد 1400
0 دیدگاه
ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

آیا با نحوه ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود محدود آشنا هستید؟ آیا می دانید شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟ شرکت های با مسئولیت محدود شرکت هایی هستند که بین دو و یا چند نفر تشکیل می شوند تا به انجام امور تجارتی بپردازند. در این نوع از شرکت ها هر یک از شرکا به میزان سرمایه وارد کرده خود به شرکت در قبال قروض و تعهدات شرکت مسئول است. در ادامه با پترو کاران فردا همراه باشید.

در شرکت های با مسئولیت محدود حتما باید نام شرکت به همراه عبارت مسئولیت محدود قید شود و نام شرکت نباید در برگیرنده نام هیچ کدام از شرکا باشد. در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت قید گردیده است در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود می توانند مطابق با اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای ثبت تغییرات شرکت در خصوص بخش های ذکر شده در قسمت زیر اقدام کنند :

 • تغییر دادن نام شرکت
 • تغییر موضوع شرکت مورد نظر
 • تغییر محل
 • انتقال سهم الشرکه شرکا
 • افزایش دادن میزان سرمایه با ورود شریک و یا شرکای جدید
 • افزایش سرمایه شرکت مربوطه بدون ورود اعضای جدید
 • کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 • کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
 • تغییرات و اصلاح مواد در اساسنامه

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

برای تغییر نام باید امور ذکر شده در بخش زیر طی شوند:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا با درج میزان سهم الشرکه خود در شرکت
 • در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شود باید مدارک مورد نیاز ارائه گردد و تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه رعایت شود.
 • عنوان اعضای هیئت نظار باید در صورت جلسه قید شود، در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد.
 • امضا شدن صورت جلسه توسط هیئت نظار
 • مراجعه به سامانه مربوط به اداره ثبت شرکت ها و درخواست تغییر نام
 • ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی به آدرس مربوطه
 • امضا کردن دفاتر ثبت بعد از موافقت مسئول مربوطه
 • ثبت کردن آگهی

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع با طی شدن مراحل زیر انجام می شود :

 • تشکیل شدن مجمع عمومی و تنظیم صورت جلسه و امضا کردن زیر آن توسط شرکا با درج کردن میزان سهم الشرکه آنها
 • در صورتی که موضوع شرکت به دریافت مجوز خاصی از سوی مراجع ذیصلاح نیاز داشته باشد، باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه شود و برگه استعلام دریافت شود. پس از آن باید مرجع مربوطه تحویل شود و در مهلت تعیین شده همراه با صورت جلسه به اداره ثبت تحویل داده شود.
 • دفاتر ثبت باید بعد از تحویل مدارک به وسیله متقاضی امضا شوند.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در خصوص تغییر آدرس مجمع عمومی اقدام به تشکیل جلسه ای می کند و صورت جلسه مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که تمامی اعضای شرکت باید آن را با درج میزان سهام خود امضا کنند.

در شرایطی که تعداد شرکای شرکت زیاد باشد، بر اساس ماده 109 باید هیات نظار انتخاب شود و اسامی اعضای آن باید  در صورت جلسه مورد نظر درج گردد و سپس باید صورت جلسه توسط آنها امضا شود. در نتیجه صورت جلسه باید تا یک ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده است، به وسیله اعضای شرکت و یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت تحویل داده شود و ثبت گردد.

انتقال سهم الشرکه شرکای شرکت

انتقال سهم الشرکه شرکای شرکت با مسئولیت محدود

 • در خصوص نقل و انتقال ابتدا باید مجمع عمومی تشکیل شود و صورت جلسه تنظیم گردد.
 • اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد، در این صورت باید هیات نظار انتخاب شود و نام آنها در بالای صورت جلسه قید گردد.
 • تمامی شرکا شرکت باید زیر صورت جلسه را امضا کنند.
 • اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند و از شرکای جدید کسی مایل به عضویت در هیات مدیره باشد در این صورت باید صورت جلسه دیگری تنظیم شود و اعضای آن با تعیین سمت انتخاب شوند. اما در صورتی که شرکای جدید مایل به عضویت نباشند، مجمع باید در خصوص کاهش تعدادی اعضای هیات مدیره اقدام کند.
 • بر اساس قانون انتقال سهم الشرکه باید بر اساس سند رسمی انجام شود. در این صورت هر کدام از شرکا که بخواهند سهم خود را انتقال دهند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و موافقت نامه و یا صورت جلسه ای را ارائه دهند.
 • شرکایی که از شرکت خارج شده اند نیز باید توسط وکیل دفتر ثبت را امضا نمایند.

افزایش دادن میزان سرمایه با ورود شریک و یا شرکای جدید

 • در این خصوص باید مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و صورت جلسه توسط تمامی اعضا با درج میزان سهم الشرکه هر کدام امضا شود.
 • در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شود باید تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه و قانون تجارت صورت گیرد و به ثبت برسد.
 • اگر تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد بر اساس ماده 109 قانون تجارت باید برای انتخاب هیات نظار اقدام شود و نام اعضای آنها در صورت جلسه درج شود و به امضا برسد.
 • فتوکپی از شناسنامه شرکایی که تازه وارد هستند باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود.
 • زیر تمامی دفاتر باید امضا شود.

افزایش سرمایه شرکت مربوطه بدون ورود اعضای جدید

افزایش سرمایه شرکت مربوطه بدون ورود اعضای جدید در شرکت با مسئولیت محدود:

 • شکل گیری مجمع عمومی و تنظیم صورت جلسه و امضای آن توسط تمامی شرکا با درج میزان سهم الشرکه خود
 • در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد باید تشریفات مربوط به دعوت بر اساس اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک به ثبت برسد.
 • اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بر اساس ماده 109 قانون تجارت باید هیات نظار انتخاب شود و نام اعضای هیات نظار در آن درج شود و سپس توسط آنها به امضا برسد.
 • صورت جلسه باید به اداره ثبت ارائه داده شود و زیر دفاتر ثبت امضا شود.

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود:

 • در این خصوص نیز باید مجمع عمومی تشکیل شود و صورت جلسه تنظیم گردد و زیر آن توسط تمامی شرکا امضا شود و میزان سهم الشرکه نیز باید درج گردد.
 • در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شده باشد باید تشریفات مطابق با اساسنامه رعایت شود و مدارک ارائه گردد.
 • اگر تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد باید بر اساس ماده 109 هیات نظار انتخاب و نام آنها در صورت جلسه درج شود و سپس توسط آنها امضا گردد.
 • صورت جلسه باید به اداره ثبت ارائه داده شود و زیر دفاتر ثبت امضا شود.

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در ابتدا باید در رابطه با این موضوع صورت گیرد.
 • اگر مجمع با حضور اکثریت تشکیل شده باشد باید تشریفات مورد نظر بر اساس اساسنامه و قانون تجارت صورت گیرد.
 • اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد باید هیات نظار و نام آنها انتخاب شود و در صدر صورت جلسه درج شود.
 • صورت جلسه باید توسط تمامی شرکا امضا شود.
 • اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند باید صورت جلسه به صورت جداگانه از بین شرکایی که در شرکت هستند تنظیم شود.
 • شرکایی که از شرکت خارج می شوند باید کارت شناسایی معتبر به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند و دفاتر ثبت را نیز امضا کنند.

تغییرات و اصلاح مواد در اساسنامه در در شرکت

تغییرات و اصلاح مواد در اساسنامه در در شرکت با مسئولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورت جلسه و امضای آن
 • ارائه صورت جلسه به همراه سایر مدارک به اداره ثبت
 • امضای دفاتر ثبت
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها